Круглый стол посвященный обсуждению Послания Президента РК народу Казахстана

КГУ «СОШ им. А. Ибраева»

 

Итжанова К.А. – учитель истории и обществознания

Кудайбергенова Б. М. — библиотекарь

 

 

Круглый стол посвященный обсуждению

Послания Президента РК народу Казахстана

«Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс

 состоявшегося государства»

 

1 вед. —  Қазақстан ХХІ ғасырдың басында тәуелсіз әрі өзіне сенімді болып отыр.

 Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ  ғасырда орнықты дамуды жалғастыру.

Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және  жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру.

Мықты мемлекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді дамумен және экономикалық өсумен айналысады.

2 вед. —  Состоявшийся Казахстан — испытание кризисом нашей государственности, национальной экономики, гражданского общества, общественного согласия, регионального лидерства и международного авторитета

Ровно 15 лет назад мы приняли Стратегию развития Казахстана до 2030 года.

1 вед. — Біздің  басты жетістігіміз – тәуелсіз Қазақстанды құрғанымыз.

Билік тармақтарының бөлінуіне негізделген заманауи мемлекеттік басқару жүйесін жасаған тарихи маңызды конституциялық және саяси реформалар жүргіздік.

 Елдің жаңа елордасы – Астананы салдық. Біз еліміздің мүмкіндігін әлемге көрсету үшін оның әлеуетін пайдаландық. Дәл сол себептен де халықаралық қауымдастық  Қазақстанды ЭКСПО – 2017 Халықаралық көрмесін өткізу орны ретінде таныды.

2 вед. — Народная мудрость гласит: «Мақсат — жетiстiктiң желкенi». Только правильно поставленные цели приводят к успеху. Согласие и мир различных социальных, этнических и религиозных групп

 Мы восстановили историческую справедливость по отношению к казахскому народу, нашей культуре и языку. 

Несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность.

Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий.

Гражданский мир и межнациональное согласие — наша главная ценность. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном.

Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур.  

Казахстан превратился в центр глобального межконфессионального диалога.

1 вед. — Ядролық қаруды таратпау режімін нығайту жөніндегі бастамаларымыз – әлемдік тұрақтылыққа, тәртіп пен қауіпсіздікке қосқан сөзсіз үлесіміз.

Әлемде алғашқы болып Семей ядролық полигонын жауып және атом қаруынан бас тарта отырып, біз жетекші ядролық державалардан – АҚШ – тан, Ресейден , Ұлыбританиядан, Франциядан және Қытайдан  қауіпсіздігімізге берік халықаралық кепілдік алдық.

Бұдан үш жыл бұрын БҰҰ – ның Бас Ассамблеясы 29 тамызды Халықаралық ядролық сынақтарға  қарсы іс- қимыл күні деп жариялау туралы  ұсынысымды қолдады.

Осының барлығы – жаһандық саясаттағы біздің рөлімізді тану.

2 вед.- Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях 

Во-первых, Казахстан — современное государство. Наше общество достигло зрелости. Поэтому нынешняя повестка дня отличается от той, которая была у нас на этапе становления государства.

Во-вторых, Стратегия «Казахстан-2030» была создана для периода становления нашей государственности. По своим базовым параметрам она выполнена.

В-третьих, мы сталкиваемся с вызовами и угрозами, порожденными новой реальностью. Они носят всеобъемлющий характер и затрагивают все страны и регионы.

2050 год — это не просто символичная дата.

Это реальный срок, на который сегодня ориентируется мировое сообщество.

В ООН разработан Глобальный прогноз развития цивилизаций до 2050 года.

Прогнозный доклад до 2050 года обнародован Всемирной продовольственной организацией.

Сейчас все большее число стран разрабатывают и принимают такие долгосрочные стратегии. Китай определил для себя такой же горизонт стратегического плана.

Наша главная цель — к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира.

Наши достижения и наша Казахстанская модель развития должны стать основой нового политического курса.

1 вед. — Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары.

Бәсекеге қабілетті  дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек.

Туу көрсеткішінің жоғарылығын, жалғасып жатқан демографиялық өсімді ескере отырып, мен  «Балапан»  бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзартуға шешім қабылдадым.

Бізге оқыту әдістемелерін жаңғырту және өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн- жүйелерін белсене дамыту керек болады.

Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды және онлайн режіміндеоқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді  және құралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз.

Ескірген немесе сұраныс жоқ  ғылыми және білім пәндерінен арылу,сонымен бірге сұраныс көп және болашағы бар бағыттарды күшейту  қажет.

Орта және жоғары білім берудің оқу жоспарларының бағыттылығы мен басымдықтарын оларға тәжірибелік машықтарға үйрету бойынша және тәжірибелік біліктілікке ие болу бағдарламаларын қосып, өзгерту. Кәсіпкерлікке бағдарланған оқу бағдарламаларын, білім беру курстары мен институттарын құру.

2 вед.-  Казахский язык и триединство языков.

Ответственная  языковая политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации.

Казахский язык — это наш духовный стержень.

Наша задача — развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Нам необходимо начиная с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу, на латинский алфавит.

Язык должен стать консолидатором народа Казахстана. Для этого языковую политику надо проводить грамотно и последовательно, не ущемляя ни один язык, на котором разговаривают казахстанцы.

Вы знаете о нашей политике — к 2025 году 95% казахстанцев должны владеть казахским языком и он станет главенствовать во всех сферах жизни, станет языком повсеместного общения. И это, безусловно, будет важнейшим достижением нашего государства. Наш суверенитет, наша независимость наконец-то обретет то, что скрепляет нацию, цементирует ее — это родной язык. Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства.

В настоящее время мы принимаем активные меры по созданию условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки.

Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне.

К русскому языку и к кириллице мы должны относиться столь же бережно, как к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком — это историческое преимущество нашей нации.

Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами.

Мы должны сделать рывок в изучении английского языка. Владение этим «лингва франка» современного мира откроет для каждого гражданина нашей страны новые безграничные возможности в жизни.

1 вед. — ХХІ ғасырдағы Қазақстандағы дін

 Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұр.

Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын сүнниттерміз.

Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт- дәстүрді, ата- ананы сыйлауға негізделген.

Біз мұсылман үмбетінің бір бөлігі екенімізді мақтан тұтамыз. Бірақ бізде зайырлы қоғамның дәстүрлері де бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ұмытпауымыз керек.

Біз елдің дәстүрлері мен  мәдени нормаларына сәйкес келетін діни сана қалыптастыруымыз қажет.

Дін мәселелерінде ойластырылған қадам және өте мұқияттылық қажет. Мемлекет діни бірлестіктердің  ішкі ісіне араласпауға тиіс. Біз ұят, толеранттылық және төзімділік еркіндігі  принциптерін  қастер тұтуымыз керек.

 

2 вед.-  Алтау ала болса, ауыздағы кетедi.

            Төртеү түгел болса, төбедегi келеді.

 То, как мы выйдем из грядущих трудностей, также зависит от нас, от нашего единства. Наши предки не зря говорили: «Отан оттан да ыстық» («Тепло Родины огня жарче»).

Я призываю весь народ вооружиться вечными качествами — усердием, трудолюбием и целеустремленностью — которые помогут нам устоять и принести нашей Родине достойное будущее.

Я верю в вас. Я верю, что новый исторический шанс не будет нами упущен.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий