МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛ КЕМШІЛІКТЕРІН ЖОЮДА ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛ КЕМШІЛІКТЕРІН ЖОЮДА ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ДЕФФЕКТОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ON A PRACTICABILITY AND CONVERGENCE OF THE ALGORITHM OF PARAMETRIZATION’S METHOD
А.Н. Адекенова, Л.В. Устинова, А.С.Кударинова, Ж.Бейсеева
КарГУ имени Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан

Бұл мақалада жаңа компьютерлік технологияларды логопедиялық жұмыста қолдану қажеттілігі көрсетілген. Балалардың әртүрлі жастарда қандай компьютерлік бағдарламаларды қолданып, мұғалімнің жұмысын жеңілтетіп, тіл дамыту үрдісін тезтету жолдары талқыланған. Сонымен қатар, ғылыми жұмыста мектеп алдын даярлау балаларға арналған тіл дамыту компьютерлік бағдарламасы назарға ұсынылған. Осы логопедтердің жұмысын жеңілдету үшін, қосымша материалдар ретінде қолдануға арнлаған. ның ішінде логопедиялық жаттығулар құрастырылған, бейнелер 3DmaxStudio үшөлшемді графикалық редактор арқылы орындалған. Бағдарламаның интерфейсы Delphi құралдарымен жасалған.
В данной статье показана возможность применения новых компьютерных технологий в ло-гопедической деятельности. С применением компьютерных программ в работе логопедов в виде дополнительных средств повышается интерес ребенка к занятиям, что повышает эф-фективность занятий по развитию речи. Также ребенок дошкольного возраста учится эле-ментарным навыкам работы на компьютере. Вниманию читателей представлена разрабо-таная творческим коллективом компьютерная программа развития речи дошкольников, пред-назначенная в помощь логопеду,которую можно использовать в виде дополнительного мате-риала. Программа включает в себя логопедические упражнения, иллюстрации которых вы-полнены средствами 3DMaxStudio, звуковое сопровождение. Интерфейс программы создан средствами Delphi.
This article shows the possibility of using new computer technology in the lo-gopedicheskoy activities. With the use of computer programs in speech therapy in the form of additional resources is growing interest of the child for classes, which increases the efficiency of studies on the development of speech. Also, preschool child learns elementary computer skills. Presented to the readers developed tanaya creative team of computer program language development of preschool children, pre-assigned to assist the speech therapist that can be used as supplementary mate-rial. The program includes speech therapy exercises, illustrations of which are fulfilled in a graphics editor 3DMaxStudio, soundtrack. Interface program, we created tools Delphi.

Добавить комментарий